Der afholdes den årlige generalforsamling i Holbæk Bombers lørdag 12. marts 2016 kl. 11.00 i Fælleshuset på Fælleden, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af deltagerbetaling
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af sekretær
 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Valg af appeludvalg
 14. Eventuelt

Se den fulde dagsorden og bilagene her.

Forslag: Ny type kontingent og medlemskab

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om en ny type kontingent og medlemskab. Det drejer sig om et aktivitetsmedlemskab, hvor man alene får adgang til en given aktivitet i foreningen. Det kan være en enkeltstående aktivitet, men det kan også være en gentagen aktivitet. Forslaget stilles, fordi bestyrelsen har fået mulighed for at starte en ny aktivitet op med en ekstern samarbejdspartner, hvor deltagerne kun skal deltage i en særskilt gentagen aktivitet, men ikke skal have adgang til foreningens andre aktiviteter. Flere forhold gør det nødvendigt, at deltagerne skal være medlem af vores forening før de praktiske aftaler kan falde på plads.

Bestyrelsen foreslår, at den nye kontingenttype skal koste 50 kr. om året. Det lave beløb skal ses som et udtryk for, at det for det første kun giver adgang til denne ene tilhørende aktivitet, og samtidig skal det også ses som et udtryk for, at bestyrelsen ikke ønsker at nogen skal afholde sig fra at vælge det pga. økonomiske overvejelser.

Forslag: Tilføjelse til vedtægterne

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen også forslag om en præcisering af vedtægter, så det tydeligt fremgår, hvordan medlemmer under 18 år kan udøve deres stemmeret på foreningens generalforsamlinger. Efter inspiration fra DGI foreslår bestyrelsen, at medlemmer under 18 år kan afgive deres stemme ved hjælp af en forælder. Det vil i praksis sige, at et medlem, der er under 18 år, kan bede sin far og mor deltage i generalforsamlingen og stemme for én. Medlemmet kan nemlig ikke selv afgive stemme på generalforsamlingen pga. den lave alder.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at alle medlemmer har en præcis beskrevet mulighed for demokratisk indflydelse i foreningen. På denne måde sikres også de unge medlemmer en direkte indflydelse i foreningens demokratiske processer.

Tilmelding til Generalforsamling 2016 foregår via Holdsport.dk

 

Dagsorden til Generalforsamling 2016